Tafeltennisvereniging

 

Ledenvergadering 15 juni 2020.

Aanwezig:
Afwezig met bericht: 


1. Opening

2. Verslag vorige vergadering

3. Verslag secretaris

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

6. Verslag wedstrijdleider

7. Activiteiten en nieuwe competitie.

8. Mededelingen en coronaperikelen.

9. Aftredende bestuursleden
De voorzitter Fred Slegers en de penningmeester Eric Bock zijn aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.

10. Rondvraag

11. Sluiting